Zdravotnícki pracovníci
Pre získanie odborných informácií a služieb sa prihláste

Kto sme?

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. V zmysle GDPR je prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky naša spoločnosť:

AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Wilhelminenstr. 91/ II f
1160 Viedeň, Rakúsko
Vedenie: Dr. Rudolf Widmann, Mag. Andreas Steiner, Dr. Günther Krumpl
Tel.: + 43 1 503 72 44
Fax.: +43 10 503 72 44 5
e-mail: office@aoporphan.com

V súlade s  čl. 37 ods. 4 GDPR je určená zodpovedná osoba:

Christian Zange, AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Wilhelminenstraße 91/II f, 1160 Viedeň, Rakúsko
e-mail: data-protection@aoporphan.com

Čo sa stane, keď navštívite našu webovú stránku len na informačné účely?

(1) Ak navštívite našu webovú stránku čisto na informačné účely, čiže sa nezaregistrujete ako používateľ, ani nijakým iným spôsobom neposkytnete informácie, zbierame o vás tieto údaje:

  • IP adresa v skrátenej, anonymizovanej forme
  • Dátum a čas  požiadavky (návštevy/prístupu)
  • Rozdiel časového pásma voči pásmu GMT (greenwichský čas)
  • Obsah žiadosti (konkrétna stránka)
  • Stav prístupu (HTTP statusový kód)
  • Prenesené množstvo dát
  • Webová stránka, z ktorej prišla príslušná požiadavka
  • Prehliadač, operačný systém a jeho  rozhranie
  • Jazyk a verzia softvéru prehliadača

Tieto údaje prijímame pomocou súborov cookies priamo z vášho prehliadača.

(2) Účelom takéhoto spracúvania dát je poskytnutie našej webovej stránky, ako aj vyhodnocovanie štatistických údajov.

(3) Právnym základom tohto spracúvania je čl.6 ods. 1 písm. (f) GDPR, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov možné realizovať bez súhlasu dotknutej osoby, iba ak je nevyhnutné na zabezpečenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Účel uvedený vyššie v texte v časti (2) je v našom ekonomickom záujme. Používanie cookies, obzvlášť maximálna doba uloženia dát, je vysvetlené v časti „Ako používame súbory cookies na tejto webovej stránke

(4) Neexistuje žiadna právna povinnosť spracúvať tieto údaje.

 

Čo sa stane počas registrácie a používania sekcie na prihlásenie (log-in)?

(1) Naša webová stránka obsahuje sekciu na prihlásenie, log-in, ktorá je určená pre odbornú zdravotnú verejnosť. Podľa slovenskej legislatívy môžeme sprístupniť informácie o liekoch na lekársky predpis ako aj zdravotné informácie výlučne odbornej zdravotnej verejnosti a iba v sekcii chránenej heslom. Ak sa registrujete ako zdravotnícky pracovník v sekcii na prihlásenie, uložia sa údaje, ktoré poskytnete počas registračného procesu.

(2) Účelom spracúvania je splnenie našej zákonnej povinnosti poskytnúť vyššie uvedené informácie. Právnym základom je čl.6 ods. 1 písm. (c) GDPR. Údaje sú uložené počas doby, kým ste u nás registrovaný. 

 

Čo sa stane, keď nám pošlete žiadosť o prijatie prostredníctvom webovej stránky?

(1) Naša webová stránka obsahuje sekciu „Kariéra“, kde môžete požiadať o voľnú pracovnú pozíciu inzerovanú v tejto sekcii, ak máte záujem pracovať pre našu spoločnosť.

(2) V tejto sekcii webovej stránky využívame náborový nástroj „jobbase.io“, ktorý ponúka spoločnosť Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Viedeň, Rakúsko, (https://prescreen.io/de/). Tento poskytovateľ prešiel starostlivým výberovým procesom a uzavreli sme s ním zmluvu o spracúvaní osobných údajov v súlade s čl. 28 ods. 3 GDPR. Podrobné právne a technické  informácie nájdete tu: https://prescreen.io/de/features/infos-zur-integration/#rechtliche-aspekte-sicherheit.

(3) Všetky žiadosti prijaté prostredníctvom tohto náborového nástroja ale aj inými cestami sú prepojené odkazom na naše zásady ochrany osobných údajov žiadateľov

Ako využívame Matomo?

(1) Táto webová stránka využíva open-source analytický nástroj, Matomo, na analýzu a pravidelné zlepšovanie používania našej webovej stránky. Vďaka získané štatistickým údajom môžeme našu webovú stránku ponúknuť a zlepšiť pre vás ako používateľa. Preto sa súbory cookies ukladajú do vášho počítača. Takto získané informácie sa prenesú do našich serverov, kde sa uložia, takže nedochádza k ďalšiemu prenosu dát. Vyhodnocovanie dát môžete ukončiť tým, že vymažete existujúce cookies a zabránite ich ukladaniu. Ak znemožníte ukladanie súborov cookies, môže sa stať, že nebudete môcť používať webovú stránku v plnom rozsahu. Matomo je open-source nástroj, čo znamená, že zdrojové kódy sú verejne dostupné. Informácie o ochrane osobných údajov treťou stranou, poskytovateľom služby nájdete tu: http://Matomo.org/privacy/policy.

(2) Právnym základom spracúvania uvedeného v časti (1) je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. (a) GDPR, ktorý ste poskytli prostredníctvom oznamu s informáciami o cookies (banner). Súhlas môžete odvolať aj tak, že ho deaktivujte v danom ozname (banneri). Po odvolaní súhlasu vaše údaje okamžite vymažeme. Ak svoj súhlas neodvoláte, vaše údaje vymažeme najneskôr po 14 mesiacoch. AK chcete deaktivovať tieto súbory cookies, kliknite TU. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť primeraným nastavením softvéru svojho prehliadača. Avšak v takom prípade sa môže stať, že nebudete môcť používať všetky funkcie webovej stránky v ich plnom rozsahu.

(3) Právnym základom spracúvania realizovaného na získanie súhlasu vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. (c) GDPR. Podľa toho ustanovenia môžeme spracovávať vaše údaje, ak je to potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti. Zákonná povinnosť, ktorej podliehame, vyplýva z čl. 7 ods. 1 GDPR alebo čl. 5 ods.1 GDPR. Podľa týchto ustanovením sme povinní preukázať získanie súhlasu. Je to možné, iba ak zbierame vaše údaje na účely overenia. Údaje sú uložené tak dlho, ako je to potrebné na účely overovania. Ak potvrdíte svoj súhlas, doba uchovávania údajov sa skončí iba po odvolaní vášho súhlasu a doby, kým nebudú premlčané akékoľvek občianskoprávne nároky.

(4) Pokiaľ sa explicitne neuvádza čl. 6 ods. 1 písm. (c)  GDPR, neexistuje žiadna právna povinnosť spracovávať údaje.

Kde a ako je webová stránka spoločnosti umiestnená na sociálnych sieťach (sociálnych médiách)?

(1) V súčasnosti sú webové stránky spoločnosti umiestnené na týchto sociálnych sieťach:

a) Facebook

b) Twitter

c) Xing

e) LinkedIn

d) YouTube

Odkazy na stránky našej spoločnosti sú na tejto webovej stránke.

(2) Nemáme žiadny vplyv na zhromažďovanie dát a procesy spracovania dát, takisto nie sme informovaní o plnom rozsahu a účele spracúvania dát a dobe uloženia. Rovnako nedisponujeme žiadnymi informáciami o vymazaní dát príslušným poskytovateľom, prevádzkovateľom sociálneho média.

(3) Ak sa prihlásite na webovú stránku našej spoločnosti, je možné, že poskytovateľ uloží vaše dáta vo forme užívateľských profilov a požije ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo úpravu dizajnu svojej webovej stránky založenú na potrebách. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto užívateľských profilov, pričom námietku musíte podať príslušnému prevádzkovateľovi platformy.

(4) Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania dát a ich spracúvania príslušným poskytovateľom nájdete v ich prehláseniach o zásadách ochrany osobných údajov, kde nájdete aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia na ochranu svojho súkromia.

(5) Ak si sami vytvoríte profil na týchto sociálnych sieťach, právnym základom je vás súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. (a) GDPR, ktorý ste dali prevádzkovateľovi sociálnej siete. Vo všetkých ďalších prípadoch je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. (f) GDPR, podľa ktorého je možné spracovať vaše údaje, iba ak je to nevyhnutné na zabezpečenie našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej strany, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Prepojenie na webové stránky našej spoločnosti  predstavuje ekonomický záujem, čo znamená, že na príslušné ikony sociálnych sietí  kliknete nezávisle a dobrovoľne. Inak sú za spracúvanie dát zodpovední prevádzkovatelia sociálnych sietí, pričom podrobné informácie nájdete ďalej v texte v časti (6).

(6) Ďalšie informácie:

a)       Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Spoločne s platformou Facebook sme zodpovední za prípadné spracúvanie osobných dát a rozsah, v ktorom analyzujeme návštevy webovej stránky našej spoločnosti v súlade so zákonom o ochrane údajov a čl. 26 GDPR. Zmluvné podmienky nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Ak poveríme Facebook spracúvať dáta pre nás, v akom rozsahu alebo nad jeho rámec, sme klientom v zmysle čl. 28 GDPR. Zmluvné podmienky nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php. Spracovanie údajov neznemožňuje ani fakt, že dáta môže Facebook spracovať mimo Európske únie. Dôvodom je to, že Facebook je uvedený v zozname rámca Štítu na ochranu osobných údajov, PrivacyShield, takže v tomto ohľade článok 45 GDPR a vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12.7.2016 predstavujú právny základ na použitie tohto prevádzkovateľa platformy. Zásady prevádzkovateľa platformy na ochranu osobných údajov nájdete tu: https://www.facebook.com/policy.php.

 

b)       Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA. Spoločne s platformou Twitter sme zodpovední za prípadné spracúvanie dát a rozsah, v ktorom analyzujeme návštevy webovej stránky našej spoločnosti v súlade so zákonom o ochrane údajov a čl. 26 GDPR. Zmluvné podmienky tu: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Ak poveríme Twitter spracúvať dáta pre nás, v akom rozsahu alebo nad jeho rámec, sme klientom v zmysle čl. 28 GDPR. Zmluvné podmienky tu: https://gdpr.twitter.com/en/dpa.html. Spracovanie údajov neznemožňuje ani fakt, že dáta môže Twitter spracovať mimo Európske únie. Dôvodom je to, že Twitter je uvedený v zozname rámca Štítu na ochranu osobných údajov, PrivacyShield, takže v tomto ohľade článok 45 GDPR a vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12.7.2016 predstavujú právny základ na použitie tohto prevádzkovateľa platformy. Zásady prevádzkovateľa platformy na ochranu osobných údajov nájdete tu: https://twitter.com/privacy.

c)        Xing AG, Dammtorstaße 30, 20354 Hamburg, Nemecko. Prehlásenie o ochrane osobných údajov prevádzkovateľa platformy  nájdete tu: http://www.xing.com/privacy.

d)       LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Spoločne s platformou Linkedln sme zodpovední za prípadné spracúvanie dát a rozsah, v ktorom analyzujeme návštevy webovej stránky našej spoločnosti v súlade so zákonom o ochrane údajov a čl. 26 GDPR. Zmluvné podmienky nájdete tu: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Ak poveríme Linkedln spracúvať dáta pre nás, v akom rozsahu alebo nad jeho rámec, sme klientom v zmysle čl. 28 GDPR. Zmluvné podmienky nájdete tu: https://legal.linkedin.com/dpa. Spracovanie údajov neznemožňuje ani fakt, že dáta môže Linkedln spracovať mimo Európske únie. Dôvodom je to, že Linkedln je uvedený v zozname rámca Štítu na ochranu osobných údajov, PrivacyShield, takže v tomto ohľade článok 45 GDPR a vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12.7.2016 predstavujú právny základ na použitie tohto prevádzkovateľa platformy. Zásady prevádzkovateľa platformy na ochranu osobných údajov nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

(7) Pokiaľ sa explicitne neuvádza čl. 6 ods. 1 písm. (c)  GDPR, neexistuje žiadna právna povinnosť spracovávať údaje.

 

Ako používame Google Maps?

(1) Na tejto webovej stránke používame Google Maps, čo nám umožňuje zobraziť interaktívne mapy priamo na webovej stránke a uľahčuje pohodlné používanie funkcie mapy.

(2) Keď navštívite webové stránky, spoločnosť Google je informovaná o tom, že ste si vybrali príslušnú podstránku z našich webových stránok. Spoločnosť Google tiež zhromažďuje údaje uvedené v časti (3). K tomu dochádza bez ohľadu na to, či máte na Google vytvorený používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásený, alebo nemáte žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásený do Google, vaše údaje sú priradené priamo do vášho účtu. Ak nechcete, aby bol váš účet prepojený na Google, musíte sa odhlásiť pred aktiváciou tlačidla. Google ukladá vaše údaje ako používateľské profily a používa ich na inzerciu, prieskum trhu a / alebo dizajn svojich webových stránok založený na potrebách. Akákoľvek takáto analýza sa uskutočňuje najmä (aj u používateľov, ktorí nie sú prihlásení) na poskytovanie vhodnej reklamy a na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto používateľských profilov, pričom musíte podať námietku spoločnosti Google.

(3) Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní poskytovateľom plug-inu nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov poskytovateľa, kde nájdete aj ďalšie informácie o príslušných právach a možnostiach nastavenia ochrany vašich osobných údajov: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google tiež spracováva vaše osobné údaje v USA a podlieha EU-USA Štítu o ochrane osobných údajoch (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

(4) Právnym základom je váš súhlas podľa čl. Article 6 ods. 1 písm. (a) GDPR, ktorý ste poskytli prostredníctvom oznamu s informáciami o cookies (banner). Tento súhlas môžete odvolať aj tým, že ho deaktivujete v ozname (banneri). Po odvolaní súhlasu vaše údaje okamžite vymažeme. Ak svoj súhlas neodvoláte, vaše údaje vymažeme najneskôr po 14 mesiacoch.

(5) Právnym základom spracúvania na získanie súhlasu je z čl. 6 ods. 1 písm. (c) GDPR. Podľa tohto ustanovenia môžeme spracovávať vaše údaje, ak je to potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti. Zákonná povinnosť, ktorej podliehame, vyplýva z čl. 7 ods. 1 GDPR alebo čl. 5 ods.1 GDPR. Podľa týchto ustanovením sme povinní preukázať získanie súhlasu. Je to možné, iba ak zbierame vaše údaje na účely overenia. Údaje sú uložené tak dlho, ako je to potrebné na účely overovania. Ak potvrdíte svoj súhlas, doba uchovávania údajov sa skončí iba po odvolaní vášho súhlasu a doby, kým nebudú premlčané akékoľvek občianskoprávne nároky.

(6) Pokiaľ sa explicitne neuvádza čl. 6 ods. 1 písm. (c)  GDPR, neexistuje žiadna právna povinnosť spracovávať údaje.

Ako používame videá YouTube?

(1) V našej online ponuke sú vložené videá YouTube, ktoré sú uložené na stránke http://www.YouTube.com a môžu sa prehrávať priamo z našej webovej stránky. Tieto videá sú integrované v „rozšírenom režime ochrany údajov“, čo znamená, že na YouTube sa neprenesú žiadne údaje o vás, pokiaľ si video neprehráte. Ale ak si prehráte video, prenesú sa údaje uvedené v časti (2). Naša spoločnosť nemá žiadny vplyv na tento prenos dát.

(2) Keď navštívite webovú stránku, YouTube dostane informácie, že ste si vybrali príslušnú podstránku z našich webových stránok. Okrem toho sa prenesú aj údaje podľa časti (3). K tomu dochádza bez ohľadu na to, či máte na YouTube vytvorený používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásený, alebo neexistuje žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásený na Google, vaše údaje sú priradené priamo do vášho účtu. Ak nechcete, aby bol váš profil prepojený na YouTube, musíte sa odhlásiť pred aktiváciou tlačidla. YouTube ukladá vaše údaje ako používateľské profily a používa ich na inzerciu, prieskum trhu a / alebo dizajn svojich webových stránok založený na potrebách. Akákoľvek takáto analýza sa uskutočňuje najmä (aj u používateľov, ktorí nie sú prihlásení) na poskytovanie vhodnej reklamy a na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto používateľských profilov, pričom musíte kontaktovať priamo YouTube.

(3) Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracúvaní zo strany YouTube nájdete vo vyhlásení zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa, kde nájdete aj ďalšie informácie o príslušných právach a možnostiach nastavenia ochrany vašich osobných údajov: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google tiež spracováva vaše osobné údaje v USA a podlieha EU-USA Štítu o ochrane osobných údajoch (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

(4) Naša webová stránka je tiež prepojená s týmto poskytovateľom. Ak navštívite webovú stránku našej spoločnosti, môže sa stať, že poskytovateľ bude spracúvať vaše údaje v súlade s predchádzajúcimi časťami.

(6) Právnym základom je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. (a) GDPR, ktorý ste poskytli prostredníctvom oznamu s informáciami o cookies (banner). Tento súhlas môžete odvolať aj tým, že ho deaktivujete v ozname. Po odvolaní súhlasu vaše údaje okamžite vymažeme. Ak svoj súhlas neodvoláte, vaše údaje vymažeme najneskôr po 14 mesiacoch.

(7) Právnym základom spracúvania potrebného na získanie súhlasu je z čl. 6 ods. 1 písm. (c) GDPR. Podľa tohto ustanovenia môžeme spracovávať vaše údaje, ak je to potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti. Zákonná povinnosť, ktorej podliehame, vyplýva z čl. 7 ods. 1 GDPR alebo čl. 5 ods.1 GDPR. Podľa týchto ustanovením sme povinní preukázať získanie súhlasu. Je to možné, iba ak zbierame vaše údaje na účely overenia. Údaje sú uložené tak dlho, ako je to potrebné na účely overovania. Ak potvrdíte svoj súhlas, doba uchovávania údajov sa skončí iba po odvolaní vášho súhlasu a doby, kým nebudú premlčané akékoľvek občianskoprávne nároky.

(8) Pokiaľ sa explicitne neuvádza čl. 6 ods. 1 písm. (c)  GDPR, neexistuje žiadna právna povinnosť spracovávať údaje.

 

Ako používame Google Ads?

(1) Využívame službu Google Ads (reklamy Google), aby sme pritiahli pozornosť k naším externým webovým stránkam alebo poskytli relevantné témy prostredníctvom reklamy a informačných médií (tzv. Google Ads). Poskytovateľom je spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, USA. V súvislosti s reklamnými údajmi a informačnými kampaňami tak vieme zistiť, aký úspech majú jednotlivé (reklamné) kampane. Takto realizujeme záujem zobraziť vám reklamu alebo poskytnúť informácie, ktoré sú pre vás zaujímavé, zlepšiť našu stránku pre vás a zaistiť primeranú kalkuláciu nákladov na reklamu a informačné kampane.

(2) Reklamné a informačné formáty sú doručované cez službu spoločnosti Google, tzv. „Ad Servers“. Na tento účel využívame reklamné cookies, ktoré nám umožnia merať určité parametre na zistenie úspešnosti, napríklad zobrazenie reklamy alebo kliknutia používateľov. Ak sa dostanete na našu stránku cez reklamu na Google, služba Google Ads uloží súbor cookie vo vašom počítači. Tieto cookies zvyčajne stratia platnosť po 30 dňoch a neidentifikujú používateľa. Tento súbor cookie ukladá tieto informácie s analytickou hodnotou: jedinečný ID cookie, počet zobrazení na umiestnenie (frekvencia), posledné zobrazenie (relevantné pre konverzie po pozretí) a tzv. opt-out informácie (vyjadrenie nesúhlasu používateľa s jeho ďalším sledovaním).

(3) Tieto cookies umožňujú spoločnosti Google rozpoznať váš internetový prehliadač. Ak používateľ navštívi určité podstránky webovej stránky reklamného klienta a platnosť súboru cookie uloženého v jeho počítači neuplynula, Google a klient môžu rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na danú podstránku. Každý klient AdSense dostane iný súbor cookie. Súbory cookies sa nedajú sledovať cez webové stránky reklamných klientov. Naša spoločnosť nezbiera a nespracúva žiadne osobné údaje prostredníctvom takejto reklamy. Od Google dostávame iba štatistické vyhodnotenia, na základe ktorých môžeme zistiť, ktoré použité reklamné mechanizmy sú obzvlášť efektívne. Pri použití reklamných formátov nedostávame žiadne ďalšie údaje, najmä nie je možné identifikovať používateľov na základe týchto informácií.

(4) Kvôli použitým marketingovým nástrojom váš prehliadač automaticky nadviaže spojenie so serverom Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov, ktoré Google zbiera prostredníctvom týchto nástrojov, a preto vás informujeme podľa našej vedomosti: Integráciou reklám Google (Google Ads), Google od vás získava informácie, ktoré ste si vyžiadali pri navštívení príslušných podstránok našej webovej stránky alebo klikli na reklamu od nás. Ak máte registrovaný účet Google, Google môže priradiť návštevu k vášmu účtu. Dokonca aj keď nie ste registrovaný na Google alebo ste sa neprihlásili do účtu, je možné, že poskytovateľ zistí vašu IP adresu a uloží ju.

(5) Takéto sledovanie môžete zablokovať niekoľkými spôsobmi: a) primeraným nastavením softvéru prehliadača, najmä zablokovaním tretích strán, čo zabráni tomu, aby ste dostávali reklamy tretích strán; b) blokovaním cookies na sledovanie konverzie tým, že nastavíte svoj prehliadač tak, aby deaktivoval cookies z domény „www.googleadservices.com“ (https://www.google.de/settings/ads), toto nastavenie sa vymaže, keď  vymažete svoje súbory cookies; c) blokovaním reklám poskytovateľov založených na záujme, ktoré sú súčasťou samoregulačnej kampane „About  Ads“ (http://www.aboutads.info/choices), toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete svoje cookies; d) ich trvalým zablokovaním vo svojom prehliadači Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome pod odkazom http://www.google.com/settings/ads/plugin. Chceli by sme upozorniť na to, že v takomto prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu.

(6) Ďalšie informácie o ochrane údajov na Google môžete nájsť tu: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy a https://services.google.com/sitestats/de.html. Alebo môžete navštíviť webovú stránku iniciatívy Network Advertising Initiative (NAI) tu: http://www.networkadvertising.org. Google podlieha EU-USA Štítu o ochrane osobných údajoch (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

(7) Právnym základom je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý ste poskytli prostredníctvom oznamu/banneru s informáciami o cookies. Tento súhlas môžete odvolať aj tým, že ho deaktivujete v ozname o cookies. Po odvolaní súhlasu okamžite vymažeme vaše údaje. Ak svoj súhlas neodvoláte, vaše údaje vymažeme najneskôr po 14 mesiacoch.

(8) Právnym základom spracúvania, ktoré prebieha s cieľom získať váš súhlas, je čl. 6 ods. 1 písm. (c) GDPR. Podľa tohto ustanovenia môžeme spracúvať vaše údaje, ak je to potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti. Zákonná povinnosť, ktorej podliehame, vyplýva z čl. 7 ods. 1 GDPR alebo čl. 5 ods.1 GDPR. Podľa týchto ustanovením sme povinní preukázať získanie súhlasu. Je to možné, iba ak zbierame vaše údaje na účely overenia. Údaje sú uložené tak dlho, ako je to potrebné na účely overovania. Ak potvrdíte svoj súhlas, doba uchovávania údajov sa skončí iba po odvolaní vášho súhlasu a doby, kým nebudú premlčané akékoľvek občianskoprávne nároky.

(9) Pokiaľ sa explicitne neuvádza čl. 6 ods. 1 písm. (c)  GDPR, neexistuje žiadna právna povinnosť spracovávať údaje.

 

Ako používame FacebookAds?

(1) Využívame služby Facebook Ads (Facebook reklamy), aby sme pritiahli pozornosť k našej spoločnosti na Facebooku pomocou reklamného a informačného média (tzv. Facebook Ads)  alebo poskytli informácie o relevantných témach. Poskytovateľom je spoločnosť Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA. V súvislosti s reklamnými údajmi a informačnými kampaňami tak vieme zistiť, aký úspech majú jednotlivé (reklamné) opatrenia. Takto realizujeme záujem zobraziť vám reklamu alebo poskytnúť informácie, ktoré sú pre vás zaujímavé, zlepšiť našu stránku pre a vás a zaistiť primeranú kalkuláciu nákladov na reklamu a informačné kampane.

(2) Reklamné a informačné formáty sú doručované cez službu Facebook. Ak sa dostanete na našu stránku cez reklamu na Facebooku, služba Facebook Ads uloží súbor cookie vo vašom počítači. Tieto cookies nie sú určené na identifikáciu používateľa. Pri takomto cookie sa ukladajú tieto informácie s analytickou hodnotou: jedinečný ID cookie, počet zobrazení na umiestnenie (frekvencia), posledné zobrazenie (relevantné pre konverzie po pozretí) a tzv. opt-out informácie (vyjadrenie nesúhlasí používateľa s jeho ďalším sledovaním). Tieto cookies umožňujú platforme Facebook rozpoznať váš internetový prehliadač. Ak používateľ navštívi určité podstránky webovej stránky reklamného klienta a platnosť súboru cookie uloženého v jeho počítači neuplynula, Facebook a klient môžu rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na danú podstránku. Každý klient reklmay (Ad Client) dostane iný súbor cookie. Súbory cookie sa nedajú sledovať cez webové stránky reklamných klientov. Naša spoločnosť nezbiera a nespracúva žiadne osobné údaje prostredníctvom takejto reklamy. Od platformy Facebook dostávame iba štatistické vyhodnotenia, na základe ktorých môžeme zistiť, ktoré použité reklamné mechanizmy sú obzvlášť efektívne. Pri použití reklamných formátov nedostávame žiadne ďalšie údaje, najmä nie je možné identifikovať používateľov na základe týchto informácií.

(3) Kvôli použitým marketingovým nástrojom váš prehliadač automaticky nadviaže spojenie so serverom Facebooku. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov, ktoré Facebook zbiera prostredníctvom týchto nástrojov, a preto vás informujeme podľa našej vedomosti: Integráciou reklám na Facebooku (Facebook Ads), Facebook od vás získava informácie, ktoré ste si vyžiadali pri navštívení príslušných podstránok našej webovej stránky alebo klikli na reklamu od nás. Ak máte registrovaný účet na Facebooku, Facebook môže priradiť návštevu k vášmu účtu. Dokonca aj keď nie ste registrovaný na Facebook alebo ste sa neprihlásili do účtu, je možné, že poskytovateľ zistí vašu IP adresu a uloží ju.

(5) Takéto sledovanie môžete zablokovať niekoľkými spôsobmi: a) primeraným nastavením softvéru prehliadača, najmä zablokovaním tretích strán, čo zabráni tomu, aby ste dostávali reklamy tretích strán; b) blokovaním cookies na sledovanie konverzie. Chceli by sme upozorniť na to, že v takomto prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu.

(6) Ak poveríme Facebook spracúvať dáta pre nás, v akom rozsahu alebo nad jeho rámec, sme klientom v zmysle čl. 28 GDPR. Zmluvné podmienky nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Spracovanie údajov neznemožňuje ani fakt, že Facebook môže dáta spracovať mimo Európske únie. Dôvodom je to, že Facebook je uvedený v rámci Štítu na ochranu osobných údajov, PrivacyShield, takže v tomto ohľade článok 45 GDPR a vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12.7.2016 predstavujú právny základ na použitie tohto prevádzkovateľa platformy. Zásady poskytovateľa na ochranu osobných údajov nájdete tu: https://www.facebook.com/policy.php.

(7) Právnym základom je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý ste poskytli prostredníctvom oznamu/banneru s informáciami o cookies. Tento súhlas môžete odvolať aj tým, že ho deaktivujete v ozname o cookies. Po odvolaní súhlasu okamžite vymažeme vaše údaje. Ak svoj súhlas neodvoláte, vaše údaje vymažeme najneskôr po 14 mesiacoch.

(8) Právnym základom spracúvania, ktoré prebieha s cieľom získať váš súhlas, je čl. 6 ods. 1 písm. (c) GDPR. Podľa tohto ustanovenia môžeme spracúvať vaše údaje, ak je to potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti. Zákonná povinnosť, ktorej podliehame, vyplýva z čl. 7 ods. 1 GDPR alebo čl. 5 ods.1 GDPR. Podľa týchto ustanovením sme povinní preukázať získanie súhlasu. Je to možné, iba ak zbierame vaše údaje na účely overenia. Údaje sú uložené tak dlho, ako je to potrebné na účely overovania. Ak potvrdíte svoj súhlas, doba uchovávania údajov sa skončí iba po odvolaní vášho súhlasu a doby, kým nebudú premlčané akékoľvek občianskoprávne nároky.

(9) Pokiaľ sa explicitne neuvádza čl. 6 ods. 1 písm. (c)  GDPR, neexistuje žiadna právna povinnosť spracovávať údaje.

 

Ako používame LinkedIn Ads?

(1) Využívame služby Linkedln Ads (Linkedln reklamy), aby sme pritiahli pozornosť k našej spoločnosti alebo poskytli informácie o relevantných témach pomocou reklamného a informačného média (tzv. Linkedln Ads)  v rámci platformy Linkedln. Poskytovateľom je spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA. V súvislosti s reklamnými údajmi a informačnými kampaňami tak vieme zistiť, aký úspech majú jednotlivé (reklamné) opatrenia. Takto realizujeme záujem zobraziť vám reklamu alebo poskytnúť informácie, ktoré sú pre vás zaujímavé, zlepšiť našu stránku pre vás a zaistiť primeranú kalkuláciu nákladov na reklamu a informačné kampane.

(2) Reklamné a informačné formáty sú doručované platformou Linkedln. Ak sa dostanete na našu stránku cez reklamu na Linkedln, služba Linkedln Ads uloží súbor cookie vo vašom počítači. Tieto cookies nie sú určené na identifikáciu používateľa. Pri takomto cookie sa ukladajú tieto informácie s analytickou hodnotou: jedinečný ID cookie, počet zobrazení na umiestnenie (frekvencia), posledné zobrazenie (relevantné pre konverzie po pozretí) a tzv. opt-out informácie (vyjadrenie nesúhlasí používateľa s jeho ďalším sledovaním). Tieto cookies umožňujú platforme Linkedln rozpoznať váš internetový prehliadač. Ak používateľ navštívi určité podstránky webovej stránky reklamného klienta a platnosť súboru cookie uloženého v jeho počítači neuplynula, Linkedln a klient môžu rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na danú podstránku. Každý klient reklamy dostane iný súbor cookie. Súbory cookies sa nedajú sledovať cez webové stránky reklamných klientov. Naša spoločnosť nezbiera a nespracúva žiadne osobné údaje prostredníctvom takejto reklamy. Od platformy Linkedln dostaneme iba štatistické vyhodnotenia, na základe ktorých môžeme zistiť, ktoré použité reklamné postupy sú obzvlášť efektívne. Pri použití reklamných formátov nedostávame žiadne ďalšie údaje, najmä nie je možné identifikovať používateľov na základe týchto informácií.

(3) Kvôli použitým marketingovým nástrojom váš prehliadač automaticky nadviaže spojenie so serverom platformy Linkedln. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov, ktoré Linkedln zbiera prostredníctvom týchto nástrojov, a preto vás informujeme podľa našej vedomosti: Integráciou reklám na Linkedln (Linkedln Ads), Linkedln od vás získava informácie, ktoré ste si vyvolali pri navštívení príslušných podstránok našej webovej stránky alebo kliknutím na reklamu od nás. Ak máte registrovaný účet na Linkedln, Linkedln môže priradiť návštevu k vášmu účtu. Dokonca aj keď nie ste registrovaný na Linkedln alebo ste sa neprihlásili do účtu, je možné, že poskytovateľ zistí vašu IP adresu a uloží ju.

(5) Takéto sledovanie môžete zablokovať niekoľkými spôsobmi: a) primeraným nastavením softvéru prehliadača, najmä zablokovaním tretích strán, čo zabráni tomu, aby ste dostávali reklamy tretích strán; b) blokovaním cookies na sledovanie konverzie. Chceli by sme upozorniť na to, že v takomto prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu.

(6) Ak poveríme Linkedln spracúvať dáta pre nás, v akom rozsahu alebo nad jeho rámec, sme klientom v zmysle čl. 28 GDPR. Zmluvné podmienky nájdete tu: https://legal.linkedin.com/dpa. Spracovanie údajov neznemožňuje ani fakt, že dáta môže Facebook spracovať mimo Európske únie. Dôvodom je to, že Linkedln je uvedený v zozname rámca Štítu na ochranu osobných údajov, PrivacyShield, takže v tomto ohľade článok 45 GDPR a vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12.7.2016 predstavujú právny základ na použitie tohto prevádzkovateľa platformy. Zásady prevádzkovateľa platformy na ochranu osobných údajov nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

(7) Právnym základom je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý ste poskytli prostredníctvom oznamu/banneru s informáciami o cookies. Tento súhlas môžete odvolať aj tým, že ho deaktivujete v ozname o cookies.  Po odvolaní súhlasu okamžite vymažeme vaše údaje. Ak svoj súhlas neodvoláte, vaše údaje vymažeme najneskôr po 14 mesiacoch.

(8) Právnym základom spracúvania, ktoré prebieha s cieľom získať váš súhlas, je čl. 6 ods. 1 písm. (c) GDPR. Podľa tohto ustanovenia môžeme spracúvať vaše údaje, ak je to potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti. Zákonná povinnosť, ktorej podliehame, vyplýva z čl. 7 ods. 1 GDPR alebo čl. 5 ods.1 GDPR. Podľa týchto ustanovením sme povinní preukázať získanie súhlasu. Je to možné, iba ak zbierame vaše údaje na účely overenia. Údaje sú uložené tak dlho, ako je to potrebné na účely overovania. Ak potvrdíte svoj súhlas, doba uchovávania údajov sa skončí iba po odvolaní vášho súhlasu a doby, kým nebudú premlčané akékoľvek občianskoprávne nároky.

(9) Pokiaľ sa explicitne neuvádza čl. 6 ods. 1 písm. (c)  GDPR, neexistuje žiadna právna povinnosť spracovávať údaje.

 

Ako používame súbory cookies na našej webovej stránke?

(1) Keď používate webovú stránku, súbory cookies sa uložia do vášho počítača. Cookies sú malé textové súbory uložené na vašom pevnom disku a priradené k prehliadaču, ktorý používate a prostredníctvom  ktorých dostaneme určité informácie. Prostredníctvom súborov cookies sa nedá v počítači spustiť program, ani preniesť vírus. Slúžia len na uľahčenie a zefektívnenie používania stránky pre používateľa.

(2) Používame dočasné súbory cookies. Dočasné súbory cookies sa automaticky vymažú, keď používateľ zavrie prehliadač. Sú to hlavne cookies relácie (session cookies), ktoré ukladajú tzv. ID relácie, pomocou ktorých možno k spoločnej relácii priradiť rôzne požiadavky prehliadača návštevníka. Vďaka nim je možné rozpoznať počítač návštevníka pri opätovnej návšteve stránky. Právnym základom je čl.6 ods. 1 písm. (f) GDPR, podľa ktorého je možné realizovať spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, iba ak je nevyhnutné na zabezpečenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Účel uvedený vyššie v texte v časti (2) je v našom ekonomickom záujme.

(3) Používame tiež trvalé súbory cookies v určitom rozsahu. Trvalé súbory cookies sa automaticky vymažú po určitom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Právnym základom je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. (a) GDPR, ktorý ste nám dali prostredníctvom oznamu (banner) s informáciami o súboroch cookies. Súhlas môžete odvolať aj tak, že ho deaktivujte v danom ozname.  Po odvolaní súhlasu vaše údaje okamžite vymažeme. Ak svoj súhlas neodvoláte, vymažeme údaje najneskôr po 14 mesiacoch.

(4) Právnym základom spracúvania na získanie súhlasu podľa predchádzajúceho odseku 3 je čl. 6 ods. 1 písm. (c) GDPR. Podľa tohto ustanovenia môžeme spracovávať vaše údaje, ak je to potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti. Zákonná povinnosť, ktorej podliehame, vyplýva z čl. 7 ods. 1 GDPR alebo čl. 5 ods.1 GDPR. Podľa týchto ustanovením sme povinní preukázať získanie súhlasu. Je to možné, iba ak zbierame vaše údaje na účely overenia. Údaje sú uložené tak dlho, ako je to potrebné na účely overovania. Ak potvrdíte svoj súhlas, doba uchovávania údajov sa skončí iba po odvolaní vášho súhlasu a doby, kým nebudú premlčané akékoľvek občianskoprávne nároky.

(5) Pokiaľ sa explicitne neuvádza čl. 6 ods. 1 písm. (c)  GDPR, neexistuje žiadna právna povinnosť spracovávať údaje.

 

Ako používame Adobe Typekit?

(1) Na našej stránky používame externé fonty a používame službu Adobe Typekit. Túto službu poskytuje spoločnosť Adobe Systems Inc, 345 Park Avenue San Jose, California 95110-2704, USA. Všeobecné informácie o zásadách spracúvania údajov spoločnosťou Adobe Systems Inc nájdete v prehlásení spoločnosti o ochrane osobných údajov tu: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html (Adobe). Keď navštívite našu webovú stránku, váš prehliadač prevezme potrebný typ písma priamo zo servera spoločnosti Adobe, aby sa naše webové stránky mohli správne zobraziť vo vašom zariadení. Tým, že sa pripojíte k serveru spoločnosti Adobe, Spoločnosť Adobe tak získa informáciu, že z Vašej IP adresy je volaná naša webová stránka. Poskytovateľ služby prehlasuje, že na webové stránky neumiestňuje žiadne cookies, ani ich nepoužíva na ponúkanie svojich fontov. Podrobné informácie o tom, aké informácie poskytovateľ služby zbiera, keď sa využíva služba Adobe Typekit, ako sa používajú a či a komu ich poskytuje nájdete tu: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html (Adobe Typekit). Používanie tejto služby nebráni tomu, aby sa poskytovateľ služby nachádzal mimo EÚ. Dôvodom je to, že poskytovateľ je uvedený v zozname rámca Štítu na ochranu osobných údajov, PrivacyShield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework), takže v tomto ohľade článok 45 GDPR a vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12.7.2016 predstavujú právny základ na použitie tohto prevádzkovateľa platformy.

(2) Účelom spracúvania je umožniť technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie našich služieb, najmä zaistenie jednotného typu písma na našej stránke.

(3) Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. (f) GDPR, náš záujem vyplýva z účelu uvedeného v predchádzajúcej časti (2). Vaše záujmy sú zabezpečené ochrannými opatreniami uvedenými v časti (1) a vašimi všeobecnými právami uvedenými ďalej v texte.

 

Ako používame softvér Inova?

(1) Používame softvérová nástroj „Inova.“ Dodávateľom je spoločnosť Software SA (INOVA), 50, cours de la République, Immeuble les Gémeaux 2, 69100 Villeurbanne, Francúzsko. Viac informácií o ochrane údajov v spoločnosti Software SA (INOVA) nájdete tu: https://www.inova-software.com/security-and-performance/ a https://www.inova-software.com/privacy/. Používame tento nástroj na manažment kontaktných miest, komunikácie a prípadne obchodného vzťahu medzi vami a nami.

(2) Poskytovateľ prešiel dôkladným výberovým procesom. Službu sme si následne u poskytovateľa objednali   v súlade s čl. 28 ods. 3 GDPR a poskytovateľa budeme preverovať aj v budúcnosti. Poskytovateľ spracováva vaše údaje výlučne podľa našich pokynov.

(3) Podrobné informácie nájdete v týchto častiach: naše zásady ochrany osobných údajov pre žiadateľov o prácu / zamestnanci / zákazníci / dodávatelia / účastníci podujatí.

 

Ako používame softvér spoločnosti IQVIA (Nexxus, OneKey)?

(1) Používame CMR systém spoločnosti INQVIA. Poskytovateľom je spoločnosť IQVIA Information Solutions GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, House B, 1020 Viedeň, Rakúsko. Viac informácií o ochrane osobných údajov v rámci spoločnosti IQVIA Information Solutions GmbHnájdete tu: https://www.iqvia.com/about-us/privacy and https://www.iqvia.com/about-us/privacy/gdpr-at-iqvia.

(2) Poskytovateľa prešiel dôkladným výberovým procesom. Službu sme si následne u poskytovateľa objednali v súlade s čl. 28 ods. 3 GDPR a poskytovateľa budeme preverovať aj v budúcnosti. Poskytovateľ spracováva vaše údaje výlučne podľa našich pokynov.

(3) IQVIA je, okrem iného, CRM systém čiže softvérové riešenia manažmentu vzťahov so zákazníkom), skrátene CRM. Podrobné informácie nájdete v týchto častiach: naše zásady ochrany osobných údajov pre žiadateľov o prácu / zamestnanci / zákazníci / dodávatelia / účastníci  podujatí.

 

Ako zaručíme dostatočnú bezpečnosť údajov?

Využívame najnovšie technické riešenia, aby sme zaistili ochranu dát, najmä ochranu vašich osobných údajov pred rizikom počas prenosu údajov a pred tým, aby sa o nich dozvedela tretia strana. Tieto riešenia sa vždy upravujú a prispôsobujú najmodernejšiemu vývoju.

 

Aké sú vaše práva?

Pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, máte rôzne práva. Tieto práva však môžu podliehať rôznym podmienkam, na ktorých budeme trvať. Vaše práva sú uvedené tu:

- Právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR):

V súlade s článkom 15 GDPR máte právo kedykoľvek a bezodplatne získať informácie o osobných údajoch, ktoré spracúvame. Tieto informácie dostanete v elektronickej forme alebo ako kópiu na základe žiadosti.

- Právo na opravu (článok 16 GDPR):

V súlade s článkom 16 GDPR môžete požiadať o opravu spracovaných nesprávnych osobných údajov.

- Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) (článok 17 GDPR):

V súlade s článkom 17 GDPR nás môžete požiadať o okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, okrem iných vecí, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; ak odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; ak ste namietali voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

- Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR):

Máte právo požadovať, aby spracúvanie vašich osobných údajov bolo obmedzené, pokiaľ je vaša žiadosť  v súlade s ustanoveniami článku 18 GDPR.

- Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR):

Toto právo môžete uplatniť, ak boli údaje spracované bez vášho súhlasu alebo ich spracovanie bolo potrebné kvôli naplneniu zmluvy.

- Právo namietať (článok 21 GDPR):

V súlade s článkom 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Vaše osobné údaje už viac nebudeme spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné a oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

- Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (článok 77 GDPR)

Máte tiež právo podať na nás sťažnosť na príslušný dozorný orgán v súlade s článkom 77 GDPR.

Kontaktné údaje pre žiadosti

Pre žiadosť o informácie, opravu alebo vymazanie, použite možnosti kontaktov uvedené v časti „Kto sme?“